ฟอร์มแปลใบทะเบียนครอบครัวภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น

สำหรับใครที่แต่งงานกับชาวญี่ปุ่นเรียบแล้วและได้แจ้งกับทางอำเภอไทยแล้วจะได้รับใบทะเบียนครอบครัวแบบฉบับภาษาไทยมา และต้องการขอวีซ่าติดตามคู่สมรสมีความจำเป็นต้องแปลใบทะเบียนครอบครัวนี้ให้เป็นภาษาญี่ปุ่นเพื่อยื่นเรื่องขอวีซ่าต่อไปค่ะ เพื่อความสะดวกรวดเร็ววันนี้โอคซังจะมาแจกฟอร์มการแปลใบทะเบียนครอบครัวแบบภาษาญี่ปุ่นที่โอคซังและสามีแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นกันด้วยตัวเองและใช้ยื่นกับทางนิวกังญี่ปุ่นเพื่อขอใบ COE(เพื่อประกอบการขอวีซ่า)แบบฟรีๆเลยค่ะเพราะการขอวีซ่าติดตามคู่สมรสชาวญี่ปุ่นเราสามารถทำได้ด้วยตัวเองค่ะไม่ยากอย่างที่คิดอ่านขั้นตอนการขอวีซ่าติดตามคู่สมรสญี่ปุ่น

 • สำหรับฟอร์มด้านล่างนี้ตรงไหนที่โอคซังทำสีแดงไว้หมายถึงเพื่อนๆต้องไปเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลเองนะคะ ให้เพื่อนๆหยิบใบทะเบียนครอบครัวที่ตัวเองได้มาจากอำเภอมาเทียบดูนะคะแล้วทำฟอร์มตารางให้เหมือนกันค่ะ
 • ตรงไหนที่ทำสีน้ำเงินไว้หมายถึงไม่ต้องพิมพ์ลงไปในฟอร์มนะคะ

ฟอร์มแปลใบทะเบียนครอบครัวที่ได้จากอำเภอไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น

หน้าที่1ค่ะ

(TRANSLATION)

                                                                                                                                                                                                                 Khor.Ror. 22

家族登録

 

登録事務局:     ชื่ออำเภอ District                                          ชื่อจังหวัดแบบคาตะคานะ

1. 申請所 名前 ชื่อ นามสกุลเดิมผู้หญิงภาษาอังกฤษ
ID番号 เลขประจำตัวปชช.13 หลัก
関係
2. 対象の家族記録 家族関係 結婚
配偶者氏名 นาสกุลสามี ชื่อสามี คันจิหรือคาตะคานะ

(เลขพาสฟอร์ต)                                                                              

国籍: 日本国

Miss ชื่อผู้หญิง นามสกุลเดิมผู้หญิงภาษาอังกฤษ (เลขประจำตัวปชช.13หลัก)

国籍: タイ王国

書類発行場所 日本、อำเภอที่จดทะเบียนแต่งงาน
登録番号
日時 2017618ปี เดือน วัน ที่จดทะเบียนแต่งงานญี่ปุ่น
証拠書類 婚姻届受理証明書
3. 申請者署名 -署名-

(ชื่อผู้หญิง นามสกุลผู้หญิงภาษาอังกฤษ)

4. 立会人署名 1. –Signature-

  (ชื่อพยาน นามสกุลพยานภาษาอังกฤษ)

 เลขปชช.13หลัก                                                                  

2.  –Signature-

   (ชื่อพยาน นามสกุลพยานภาษาอังกฤษ)

  เลขปชช.13หลัก

5. 登録記録 登録番号 11/186 เลขทะเบียน
日時 2017815วันที่ 時間 14:45
登録者署名

ชื่อนายอำเภอ นามสกุลนายอำเภอภาษาอังกฤษ

Deputy 地区長官、ชื่ออำเภอภาษาอังกฤษ地区長官代理

 

ตัวอย่างหน้า1แบบใส่ข้อมูลส่วนตัวแล้ว

(TRANSLATION)

                                                                                                                                                                                                                 Khor.Ror. 22

家族登録

 

登録事務局:     Mueang Ratchaburi District                                          ラチャブリ

1. 申請所 名前 Lamduan Suksan
ID番号 1-1111-11111-11-1
関係
2. 対象の家族記録 家族関係 結婚
配偶者氏名 田中 太郎

(TK999999)                                                                              

国籍: 日本国

Miss Lamduan Suksan (1-1111-11111-11-1)

国籍: タイ王国

書類発行場所 日本、京都市
登録番号
日時 2017618
証拠書類 婚姻届受理証明書
3. 申請者署名 -署名-

(Lamduan Suksan)

4. 立会人署名 1. –Signature-

  (Suree Sugpong)

    9-9999-99999-99-9                                                                   

2.  –Signature-

   (Suwitan Tatnathron)

  9-9999-99999-99-9

5. 登録記録 登録番号 11/186
日時 2017815 時間 14:45
登録者署名

Kusuta Piphatnara

Deputy 地区長官、Mueang Ratchaburi地区長官代理

 


หน้าที่2(จะอยู่ด้านหลังของหน้าที่1ค่ะ) ในกรณีโอคซังคือโอคซังเปลี่ยนนามสกุลและคำนำหน้าชื่อด้วยค่ะถ้าใครที่ไม่ได้เปลี่ยนามสกุลตามสามีหรือคำนำหน้าชื่อรายละเอียดตรงนี้อาจจะแตกต่างออกไปนะคะ

 

(TRANSLATION)

                                                                                                            Kor.Ror.22

Registration No. 11/186

 

登録事務局:     ชื่ออำเภอภาษาอังกฤษ                                        ชื่อจังหวัดแบบคาตะคานะ

追加

20178151445

                                              

                      記録事務官は、戸籍作成にあたり、Miss ชื่อ นามสกุลเดิมผู้หญิงとMr. ชื่อนามสกุลสามี が結婚したことをชื่ออำเภอที่เราจดทะเบียนแต่งงานが発行した婚姻届受理証明書により把握し、戸籍の登録を行った。なお今回用いた婚姻届受理証明書の日本語からタイ語への翻訳はタイ王国外務省により認証を受けている。また、外務省より発行された登録番号เลขที่นิติกรณ์の書類(婚姻届受理証明書の翻訳)を、”Miss”から”Mrs”へのタイトル変更と、姓を夫と同じ“นามสกุลสามีภาษาอังกฤษ”に変更するための書類としてวันที่บันทึก815日に使用した。

   これらの情報は全ての面において本当であることをここに証明する。

                              

                                              Signed………………. Signature……………………申請者

                                                                  ( ชื่อ นามสกุลเดิมผู้หญิง )

                                            Signed………………..Signature……………………証人

                                                                    (ชื่อ นามสกุลพยาน )

                                            Signed……………….Signature……………………. 証人

                                                               ( ชื่อ นามสกุลพยาน)

                                        Signed……………….Signature……………………事務記録官

                                                                 ( ชื่อ นามสกุลนายอำเภอ)

                                                        地区長官、ชื่ออำเภอ地区長官代理

                                                                                   

ตัวอย่างหน้า2แบบใส่ข้อมูลแล้ว

(TRANSLATION)

                                                                                                            Kor.Ror.22

Registration No. 11/186

 

登録事務局:     Mueang Ratchaburi District                                          ラチャブリ

追加

20178151445

                                              

                      記録事務官は、戸籍作成にあたり、Miss Lamduan SuksanとMr. 田中太郎 が結婚したことを京都市が発行した婚姻届受理証明書により把握し、戸籍の登録を行った。なお今回用いた婚姻届受理証明書の日本語からタイ語への翻訳はタイ王国外務省により認証を受けている。また、外務省より発行された登録番号999999の書類(婚姻届受理証明書の翻訳)を、”Miss”から”Mrs”へのタイトル変更と、姓を夫と同じ“Tanaka”に変更するための書類として815日に使用した。

   これらの情報は全ての面において本当であることをここに証明する。

                              

                                              Signed………………. Signature……………………申請者

                                                                  ( Lamduan Suksan )

                                            Signed………………..Signature……………………証人

                                                                    (Suree Sugpong )

                                            Signed……………….Signature……………………. 証人

                                                               ( Suwitan Tatnathron )

                                        Signed……………….Signature……………………事務記録官

                                                                 ( Kusuta Piphatnara)

                                                        地区長官、Mueang Ratchaburi地区長官代理

                                                                                   

 

เอกสารข้างต้นเมื่อแปลเสร็จแล้ว ให้สามีคนญี่ปุ่นเป็นคนเซ็นรับรองเอกสารการแปลแล้วใช้ประกอบการยื่นเรื่องขอใบCOEเพื่อขอวีซ่าต่อไปได้เลยค่ะ ไม่จำเป็นต้องไปขอประทับรับรองตรานิติกรณ์ใดๆค่ะ

อ่านขั้นตอนการขอวีซ่าติดตามคู่สมรสญี่ปุ่นด้วยตัวเอง

 

แล้วเจอกันใหม่ในบทความหน้านะคะ

มาตะเน้

COMMENTS

 1. xxx พูดว่า:

  อยากทราบว่าใบนี้(ทะเบียนฐานะแห่งครอบครัว คร22)ฉบับภาษาไทยต้องเอาไปประทับตราก่อนนำมายื่นขอวีซ่ามั้ยคะ

  • okusan okusan พูดว่า:

   สำหรับขั้นตอนการขอใบCOEเพื่อใช้ในขั้นตอนการขอวีซ่านั้น ใบทะเบียนครอบครัวฉบับภาษาไทย(คร.22)ไม่ต้องประทับตราค่ะ

 2. ศิวพร พูดว่า:

  ถ้าในกรณีที่ใช้คำนำหน้าเป็นนางสาวเหมือนเดิม ต้องพิมพ์เป็นภาษาญี่ปุ่นว่าอะไรพอจะทราบไหมคะ

  • okusan okusan พูดว่า:

   ต้องขอโทษด้วยนะคะ อันนี้ไม่ทราบจริงๆค่ะเพราะไม่เคยเห็นต้นฉบับของตัวเอกสารที่เป็นภาษาไทยแบบฉบับไม่เปลี่ยนนามสกุลเลยค่ะ

 3. พลอย พูดว่า:

  อยากจะกราบขอบพระคุณค่ะ

 4. เดือนเพ็ญ พูดว่า:

  อย่างได้ฟอร์ม ใบรับรองจดสมรสค่ะ

  • okusan okusan พูดว่า:

   ใบรับรองสมรสของแต่ละอำเภอจะแตกต่างกันค่ะ จะต้องแปลตามฟอร์มของต้นฉบับเป้ะๆค่ะ แนะนำว่าใช้บริการบริษัทแปลอาจจะได้ที่ถูกต้องค่ะ

 5. อรทัย พูดว่า:

  ในกรนีที่เราเปลี่ยนคำนำหน้าเป็น นาง และเปลี่ยนนามสกุลเป็นนามสกุลมามี ต้องแปลเอกสารทั้งสองฉบับนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นแนบส่งนิวกังด้วยไหมคะ
  แล้วถ้าต้องแปลเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วต้องรับรองจากนิติกรณ์ไหมคะ

  • okusan okusan พูดว่า:

   สวัสดีค่ะ ใช่ค่ะเราต้องแปลและส่งนิวกังด้วยค่ะ ตามด้านบนมีตัวอย่างการแปลไว้แล้วนะคะ
   ส่วนของการรับรองนิติกรณ์ไม่ต้องแล้วค่ะ สบายใจได้เลยค่ะ ^^

 6. ปอย พูดว่า:

  ขอบคุณสำหรับคำแปลนะคะ กำลังจะยื่นเองค่ะ มาอ่านกระทู้นี้ได้คำตอบครบถ้วนเลย

  • okusan okusan พูดว่า:

   ขอบคุณมากๆๆๆค่ะ ดีใจที่มีประโยชน์กับทุกคนค่ะ^^ แวะมาอ่านกันเรื่อยๆนะคะ

 7. ตูน พูดว่า:

  เป็นประโยชน์มากๆเลยคะ

 8. สุภัทรา พูดว่า:

  ขอบคุณมากๆเลยค่ะ เป็นประโยชน์มากๆค่ะ
  บอกขั้นตอนอย่างละเอียด แถมมีฟอร์มแปลให้อีก(ที่ชอบมากสุดๆ) ใจดีมากๆเลยค่ะ
  ขอให้มีความสุขกับชีวิตในญี่ปุ่นนะคะ

  • okusan okusan พูดว่า:

   ❤️ ยินดีมากค่ะ ดีใจและขอบคุณมากๆเหมือนกันค่ะ มีความสุขมากๆเช่นกันค่ะ ขอให้ทุกอย่างราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะคะ
   ยังไงฝากช่องยูทูปไว้ในอ้อมใจด้วยนะคะ 55555
   https://www.youtube.com/c/okusanlife
   ทำมาได้สักพักแล้วแอบรู้สึกท้อแท้เบาๆค่ะ